Thể loại văn học Việt Nam trung đại: cội nguồn, diễn trình và đặc thù (02/12/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Trần Thị Hải Yến làm chủ nhiệm, có mã số CT.09-12-08, thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản của lý luận và thực tiễn văn học Việt Nam” do Viện Văn học là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội nghiệm thu xếp loại khá.

Các thể tài văn học Nôm (23/11/2011)

Ngày 11 tháng 11 năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Nguyễn Thị Lâm làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm là cơ quan thực hiện.

Loại hình tác gia văn học trung đại Việt Nam (23/11/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn làm chủ nhiệm, Viện Văn học là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

“Từ điển văn xuôi Việt Nam 1975 - 2000” (07/01/2008)

Đề tài cấp bộ được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 16 tháng 7 năm 2007 do PGS.TS. Mai Thị Hương làm chủ nhiệm, Viện Văn học là cơ quan chủ trì thực hiện.
Search by Date: