Thi học so sánh (17/06/2013)

Việc so sánh thi học ở đây được triển khai trên bối cảnh rộng lớn cổ kim Đông Tây, nghĩa là bao gồm cả những khu vực và giai đoạn mà lý luận văn học chưa hình thành một cách tương đối hoàn chỉnh có hệ thống...

Chủ đề - Mô tip - Huyền thoại (13/05/2013)

Trong lý luận văn học, những thuật ngữ ta thường gặp trong văn học nghệ thuật: chủ đề, huyền thoại, ý niệm, ý tưởng, điển hình, diện mạo, thường được dùng lẫn lộn, “lấn sân” nhau.

Thể loại - Hình thức - Phong cách (13/05/2013)

Phong cách của tác phẩm văn học, phong cách cá nhân của nhà văn có liên quan mật thiết với cấu tạo thể loại, với sự phát triển khuynh hướng văn học.

Ảnh hưởng - Đối thoại - Tiếp nhận (13/05/2013)

Trong lịch sử văn học so sánh, từ lâu đã có không ít người đặt lên hàng đầu các nghiên cứu về ảnh hưởng, mà trọng tâm là tác giả - tác giả...

Trào lưu - Trường phái và một số quan niệm về trường phái văn học so sánh (13/05/2013)

Văn học so sánh ngày nay là một loại hình tri thức văn học, sinh ra trong đối thoại cá thể và so sánh, thông qua đối thoại và so sánh mà lý giải những khác biệt, tạo điều kiện cho liên hệ, giao lưu giữa các nền văn học trên toàn thế giới.
Search by Date: