ĐẶNG THỊ THU HÀ

05/03/2013

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Tự thuật)

 

Chức vụ chuyên môn: Nghiên cứu viên

Học hàm, học vị: Thạc sĩ (2005)


Họ và tên: Đặng Thị Thu Hà 

- Năm sinh : 19/ 05/1977

- Quê quán: Phú Thọ


Quá trình đào tạo/học vấn

- Tốt nghiệp khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1999.

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Văn học dân gian năm 2005 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Ngoại ngữ: tiếng Anh


- Địa chỉ liên hệ: Phòng Văn học dân gian, Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Email: thuhavvh@gmail.com

- Điện thoại: 0973299099


- Lĩnh vực chuyên môn (nghiên cứu, giảng dạy): Văn học dân gian, văn hóa dân gian Việt Nam. 


Các công trình nghiên cứu, phê bình, biên soạn, dịch thuật chính đã xuất bản:

1.  “Sự phản ánh một số nghi lễ cổ xưa trong kiểu truyện cổ tích về đề tài người lấy vật”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 9/2006, tr. 127 - 138.

2. “Về những truyện kể liên quan đến Phật giáo trong truyện dân gian Việt Nam”. Thông báo Văn hóa dân gian 2007, Nxb KHXH, H, tr. 241 - 247.

3.  “Yếu tố tôn giáo và truyện cổ tôn giáo trong truyện kể dân gian Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 7/2008, tr. 105 - 119.

4.  “Nhân vật trí xảo trong truyện kể dân gian Việt Nam”. Thông báo Văn hóa 2008, Nxb KHXH, H, tr. 170 - 185.

5. “Thử sắp xếp truyện cổ Phật giáo Việt Nam theo bảng tra cứu các type truyện dân gian của A.Aarne và S.Thompson (A-T)”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 10/2009, tr. 96 - 110.

6. “Xu hướng bản địa và bản địa hóa trong truyện cổ Phật giáo Việt Nam”, Tạp chí Văn hóa Dân gian, số 3/2011, tr. 47 - 53.

7. “Type truyện Nhà sư và cô gái trong truyện cổ Phật giáo Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 11/2011, tr. 94 - 107.

8.  “Type truyện Nhà sư và hành trình đến đất Phật trong truyện cổ Phật giáo Việt Nam”, Tạp chí Văn hóa Dân gian, số 4/2012, tr. 46 - 61. 


* Đề tài nghiên cứu các cấp:

1. Từ điển kiểu truyện dân gian Việt Nam. Đề tài cấp Bộ (2007-2008), thành viên .

2. Thần thoại Việt Nam – Lý thuyết thể loại và thực tiễn lưu truyền. Đề tài cấp Bộ (2009-2010), thành viên tham gia.

3. Loại hình truyện dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam. Đề tài Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tài trợ (2011), thành viên tham gia.

4. Tổng kết, đánh giá tình hình nghiên cứu văn học Việt Nam 25 năm đổi mới và phát triển (1986-2010). Đề tài cấp Bộ (2011-2012), thành viên tham gia. 

Search by Date: