NGUYỄN THỊ MAI QUYÊN

05/03/2013

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Tự thuật)

 

Chức vụ chuyên môn: Nghiên cứu viên

Học hàm, học vị: Thạc sĩ (2010)


Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Quyên 

- Năm sinh : 08/03/1985

- Nơi sinh: Sơn La

- Quê quán: Đô Lương – Nghệ An


Quá trình đào tạo/học vấn

- Tốt nghiệp khoa Ngữ Văn, Đại học Sư Phạm Thái Nguyên năm 2008

- Bảo vệ luận án Thạc sĩ Văn học Việt Nam, tại Thái Nguyên, năm 2010

- Ngoại ngữ: Trung văn


- Địa chỉ liên hệ: Phòng Văn học dân gian, Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Email: maiquyenmc@gmail.com


- Lĩnh vực chuyên môn (nghiên cứu, giảng dạy): Văn học dân gian người Thái trong mối quan hệ với văn hóa tộc người 


Các công trình nghiên cứu, phê bình, biên soạn, dịch thuật chính đã xuất bản:

1. Truyện kể địa danh của người Thái ở Mộc Châu, Tạp chí Nguồn sáng dân gian, 3/2011.

2. Truyện kể địa danh của người Thái ở Việt Nam, Hội thảo: Thông báo khoa học cuối năm, Viện Văn học, 2012


* Đề tài nghiên cứu các cấp:

1. Thành viên tham gia: Tổng kết đánh giá tình hình nghiên cứu văn học Việt Nam 25 năm đổi mới và phát triển (1986-2010),. Đề tài cấp Bộ (2011-2012).

2. Thành viên đề tài: Văn học dân tộc thiểu số 10 năm đầu thế kỷ XXI, Đề tài cấp bộ, Viện Văn học, Chủ nhiệm: PGS.TS Hà Công Tài; Thời gian thực hiện: 2013 – 2014

Search by Date: