GIỚI THIỆU PHÒNG VĂN HỌC DÂN GIAN

02/03/2013

 

GIỚI THIỆU

 


Trưởng Phòng: TS. Bùi Thị Thiên Thai

Phó Trưởng Phòng: TS. Nguyễn Huy Bỉnh

 


Địa chỉ liên hệ: 20 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội

Email:

Điện thoại:              (số máy lẻ:)

 


Giới thiệu chung:

1.Định hướng chuyên môn: Sưu tầm và nghiên cứu văn học dân gian của người Việt và của các dân tộc thiểu số. Nghiên cứu mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn hóa dân gian trong tổng thể văn hóa Việt Nam. Giới thiệu và bước đầu cố gắng tiếp cận các đối tượng dân gian truyền thống bằng phương pháp khoa học hiện đại.

2.Lịch sử thành lập: Tổ Văn học dân gian các dân tộc Việt Nam vốn được tách ra từ Ban Cổ Cận Dân – Viện Văn học.

-Những năm 60-70: Vũ Ngọc Phan là tổ trưởng đầu tiên. Cao Huy Đỉnh: tổ trưởng tiếp theo. Các cán bộ trong Tổ thời kỳ này gồm có: Ngọc Anh, Dương Tất Từ, Đào Văn Tiến, Hoàng Thị Đậu, Từ Thị Cung (Hà Châu – vợ Cao Hy Đỉnh), Đặng Văn Lung, Trần Đức Các.

- Những năm 70 – 80: Ban Văn học dân gian: Trưởng ban: Hồ Tuấn Niêm, Phó ban: Phan Đăng Nhật. Các cán bộ: Đặng Văn Lung, Trần Đức Các, Nguyễn Quang Vinh, Vũ Tố Hảo, Nguyễn Xuân Kính, Nông Quốc Thắng (con trai cả của Nông Quốc Chấn), Nguyễn Thị Huế, Tăng Kim Ngân.

Đến năm 1979, tổ được tách thành Viện Nghiên cứu văn hóa dân gian (nay là Viện Nghiên cứu văn hóa).

-Những năm 80 – 2000: Trưởng ban: Đặng Văn Lung. Các cán bộ: Nguyễn Thị Huế, Trần Đức Các, Lã Duy Lan, Hoàng Văn Trụ, Trần Thị An, Nguyễn Ngọc Hiệp.

-Những năm 2000 – 2008: Trưởng phòng: Nguyễn Thị Huế. Các cán bộ: Nguyễn Huy Bỉnh, Bùi Thị Thiên Thai, Đặng Thị Thu Hà

- Những năm 2008 – 2011: Trưởng phòng: Nguyễn Thị Huế. Các cán bộ: Nguyễn Huy Bỉnh, Bùi Thị Thiên Thai, Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Quyên.

 


* Danh sách các cán bộ hiện tại công tác tại Phòng:

1.  TS. Bùi Thị Thiên Thai (Trưởng Phòng)

2.  TS.Nguyễn Huy Bỉnh (Phó Trưởng Phòng)

3.Ths.  Đặng Thị Thu Hà

4. Ths. Nguyễn Thị Mai Quyên

5. Ths.Nguyễn Mạnh Tiến

6. Ths. Bàn Quỳnh Giao


Các công trình nghiên cứu, phê bình, biên soạn, dịch thuật chính đã xuất bản:

-Vũ Ngọc Phan: Truyện cổ tích Việt Nam (sưu tầm, tuyển chọn, 1955). Từ lần in thứ ba (1957) đổi tên thành Truyện cổ Việt Nam; Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam (sưu tầm, nghiên cứu, 2 tập, 1956), được tái bản nhiều lần.

- Tổ Văn học các dân tộc Việt Nam: Truyện cổ các dân tộc Việt Nam, Nxb. Văn học, 3 tập, 1962-1963 (Nxb Đà Nẵng tái bản năm 1999).

- Ngọc Anh, Y Điêng, Y Yung, Kơ xo Blêu : Trường ca Tây Nguyên, Nxb Văn hóa, 1963.

- Đặng Văn Lung, Vương Anh, Hoàng Anh Nhân: Sử thi Mường, Nxb Khoa học xã hội, 1988; Đặng Văn Lung: Giông bão Loa Thành, Nxb. Khoa học xã hội, 1990; Đặng Văn Lung, Nguyễn Thị Huế, TRần Gia Linh: Văn hóa Luy Lâu và Kinh Dương Vương, Nxb. Hội nhà văn, 1990; Đặng Văn Lung, Trần Linh Quý, Hồng Thao: Quan họ – Nguồn gốc và quá trình phát triển, Nxb. Khoa học xã hội, 1978.

- Trần Đức Các: Tục ngữ với một số thể loại văn học, Nxb. Khoa học xã hội, 1995

- Lã Duy Lan: Văn xuôi viết về nông thôn - tiến trình và đổi mới, Nxb. Khoa học Xã hội, 2001

- Nguyễn Thị Huế: Lưỡng quốc trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo, Sở văn hóa thông tin Hà Bắc xb, 1994; Nguyễn Thị Huế: Nhân vật xấu xí mà tài ba trong truyện cổ tích các dân tộc Việt Nam, Nxb KHXH, 1999; Vũ Ngọc Khánh, Nguyễn Thị Huế, Phạm Minh Thảo: Kho tàng thần thoại Việt Nam, Nxb. Văn hóa thông tin, 1995; Đặng Văn Lung, Nguyễn Thị Huế, Trần Thị An, Sông Thao, Phan Trọng Thưởng, Nguyễn Văn Cừ: Tuyển tập văn học dân gian Việt nam, 4 tập, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1999; Đặng Nghiêm Vạn (cb), Lê Trung Vũ, Nguyễn Thị Huế, Trần Thị An, Tăng Kim Ngân: Tổng tập văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam: Nxb Đà Nẵng, 2002; Nguyễn Thị Huế (cb): Tổng tập văn học dân gian người Việt, Nxb. Khoa học xã hội, 2003 - 2004 - T.6, T.7: Truyện cổ tích người Việt (Tập 6: Truyện cổ tích thần kỳ người Việt; Tập 7: Truyện cổ tích loài vật, Truyện cổ tích sinh hoạt); Nguyễn Thị Huế (ch.b.), Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam; Tập 3: Thần thoại. - H. : Khoa học xã hội, 2009; Nguyễn Thị Huế: Những xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia, 2011.

-Trần Thị An, Bùi Việt Mĩ, Phạm Minh Thảo: Truyền thuyết Việt Nam, Nxb Văn hóa thông tin, 1996;  Kiều Thu Hoạch (ch.b.), Trần Thị An, Mai Ngọc Hồng. Truyền thuyết dân gian người Việt, - H. : Khoa học xã hội. (Tinh hoa văn học dân gian người Việt) 5quyển, 2009; Trần Thị An: Tổng tập văn học dân gian người Việt. T.4, T.5: Truyền thuyết dân gian người Việt, - H. : Khoa học xã hội., 2004.

Orther news
Search by Date: