ĐẶNG THU HẰNG

02/03/2013


THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Tự thuật)

 

Chức vụ: Nhân viên


Họ và tên: Đặng Thu Hằng

- Năm sinh : 20/01/1971

- Nơi sinh: Ngô Quyền - Hà Nội

- Quê quán: Vân Hồ - Hà Nội


Quá trình đào tạo/học vấn


- Địa chỉ liên hệ: 11 Lò Rèn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Email: 

- Điện thoại:

Search by Date: