NGUYỄN ĐỨC HẠNH

02/03/2013


THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Tự thuật)

 

 

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

Học hàm, học vị: Thạc sĩ (2012)


Họ và tên: Nguyễn Đức Hạnh

- Năm sinh : 29/11/1977

- Nơi sinh: Hà Nội

- Quê quán: Đông Triều - Quảng Ninh


Quá trình đào tạo/học vấn.

- Tốt nghiệp Khoa Văn học, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội năm 1999.

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ Quản lí Nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia năm 2012


- Địa chỉ liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Email: hanhchi76@yahoo.co.uk

- Điện thoại:

Search by Date: