NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG

02/03/2013


THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Tự thuật)

 

Chức vụ: Chuyên viên


Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Phương

- Năm sinh : 03/10/1988

- Nơi sinh: Hải Dương

- Quê quán: Chí Linh - Hải Dương


Quá trình đào tạo/học vấn.

- Tốt nghiệp Quản trị Kinh doanh, Đại học Công đoàn năm 2010.


- Địa chỉ liên hệ: 310 A3 Nguyễn Chính, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

- Email: phuongnguyen.nth@gmail.com

- Điện thoại:

Orther news
Search by Date: