HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN VĂN HỌC

28/02/2013

GIỚI THIỆU

 

 HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN VĂN HỌC NHIỆM KỲ 2012 - 2016

 


Chủ tịch Hội đồng khoa học: PGS. TS. Nguyễn Hữu Sơn 

 


Thư ký khoa học: TS. Đỗ Hải Ninh


Các ủy viên gồm:

PGS. TS. Nguyễn Đăng Điệp,

PGS. TS. Phan Trọng Thưởng,

PGS. TS. Trương Đăng Dung,

TS. Trần Hải Yến

PGS. TS. Tôn Thảo Miên,

PGS. TS. Lưu Khánh Thơ,

PGS. TS. Trịnh Bá Đĩnh,


"Viện Văn học có Hội đồng khoa học làm chức năng tư vấn cho Viện trưởng. Các thành viên Hội đồng khoa học của Viện Văn học do Viện trưởng quyết định, sau khi đã có thỏa thuận với Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 Hội đồng khoa học của Viện Văn học hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành."

(trích Quyết định số 248/QĐ-KHXH ngày 27 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Search by Date: