VIỆN VĂN HỌC - 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (02/03/2013)

Nhìn vào danh mục sách xuất bản của Viện trong 50 năm qua, với gần 600 đầu sách của cá nhân và tập thể gồm đủ các thể loại: nghiên cứu, biên khảo, sưu tầm, dịch thuật, có thể thấy nỗ lực không mệt mỏi, thành quả lao động sáng tạo và những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ Viện cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ (28/02/2013)

Vị trí và chức năng; Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Văn học được ban hành theo Quyết định số 248/QĐ-KHXH ngày 27 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

CƠ CẤU TỔ CHỨC (28/02/2013)

Cơ cấu tổ chức của Viện Văn học được ban hành theo Quyết định số 248/QĐ-KHXH ngày 27 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Search by Date: