DỰ KIẾN LỊCH LÀM VIỆC CỦA VIỆN VĂN HỌC

Tuần trước Tuần thứ 50 năm 2022
(Từ ngày: 05/12/2022 - Đến ngày: 11/12/2022)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Người tham gia
Thứ hai 05/12/2022
Thứ ba 06/12/2022
Thứ tư 07/12/2022
Thứ năm 08/12/2022
Thứ sáu 09/12/2022
Thứ bảy 10/12/2022
Chủ nhật 11/12/2022