DỰ KIẾN LỊCH LÀM VIỆC CỦA VIỆN VĂN HỌC

Tuần trước Tuần thứ 14 năm 2023
(Từ ngày: 27/03/2023 - Đến ngày: 02/04/2023)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Người tham gia
Thứ hai 27/03/2023
Thứ ba 28/03/2023
Thứ tư 29/03/2023
Thứ năm 30/03/2023
Thứ sáu 31/03/2023
Thứ bảy 01/04/2023
Chủ nhật 02/04/2023